Disclaimer

Op deze site van JPF Computing BV zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van JPF Computing BV ("JPF Computing") zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. JPF Computing heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de JPF Computing site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. JPF Computing staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. JPF Computing aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. JPF Computing wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. JPF Computing garandeert evenmin dat de JPF Computing sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de JPF Computing site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door JPF Computing niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. JPF Computing wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

JPF Computing, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de JPF Computing site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de JPF Computing sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JPF Computing, de inhoud van de JPF Computing sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van JPF Computing.

Op de JPF Computing site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© 2005-2023 JPF Computing BV.